So sánh các bảng liệt kê

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất hai bên đơn giản

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất hai bên đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (V/v mua bán Bất động sản) Hôm nay, ngày…..tháng….năm……Tại:……………………………………………………………….. Bên chuyển nhượng (Bên A): Ông/Bà:………………………….. Sinh năm:..………………..Số điện thoại……………………. CMND số:………………….…..Do công an:………….……………Cấp ngày:…………………. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………… Bên nhận chuyển nhượng (Bên B): Ông/Bà: […]